Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Valitud saateid


piibliseletus.ee toimetajad on välja valinud saateid, mis annavad põhilisi kandvaid alustalasid Piiblis kirjasoleva mõistmiseks.