Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Teemalehed


Mahukamad materjalid oleme paigutanud eraldi teemalehtedele.

Bible Project videod

Lühikesed ja tabavad seletused Piibli kandva mõtte kohta.
Bible Project taga on Tim ja Jon, üks neist pastor, teine lisaks usuteaduste magister.

Piibliseletus.ee lehel olevatele videotele on piibliseletus.ee teinud kvaliteetsed eestikeelsed subtiitrid.

Piibel Kaanest Kaaneni

Pastor Aare Kimmeli sisseloetud sari, mis avab detailselt tausta kogu Piiblile.

Sarja on hea kuulata Piibli lugemise kõrvale.

Tähendus Sõnade Taga

Ilkka Puhakka oskab äärmiselt hästi sõnadega silme ette maalida kahetuhande aasta taguste sündmuste olustiku ja kultuurikonteksti.

Joel Reinaruga koos on nad moodustanud mõnusa tandemi, mille tulemuseks on üks parimatest materjalidest, mis aitab Piiblis olevat mõista.